Om föreningen

 

 

Styrelse

 

 

Valberedning

 

 

Stadgar

 

 

Årsmöte »

 

 

Historik

 

 

Informationsmaterial

 

Stadgar

 

§ 1. Namn
Föreningens namn är Sollentuna Trädgårdsgille.

§2. Ändamål
Sollentuna Trädgårdsgille är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka medlemmarnas kunnande om odling och trädgårdar.

§3. Medlemmar
Alla är välkomna som medlemmar.

§4. Medlemsavgift
Gillets del av årsavgiften för näst-kommande år bestäms av årsmötet. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård (RST), vilket bland annat innebär att medlemmarna får tidskriften Hemträdgården som medlemstidning.

§5. Tidpunkt för och kallelse till årsmöte
Årsmöte hålls i februari månad. Kallelse till årsmöte ska ske senast tre veckor före fastställd dag för mötet.

§6. Motioner
Medlem som önskar lämna in motion till styrelsen ska göra det skriftligen senast två veckor före årsmötet.

§7. Årsmöte
På årsmöte skall behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Inkomna motioner från medlemmar
10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt årsavgift
11. Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare
12. Val av valberedning
13. Val av revisorer och ersättare
14. Övriga frågor

§8. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två ersättare. Av styrelsens ordinarie ledamöter utses ordförande och vice ordförande direkt av årsmötet. Efter förrättat styrelseval utser styrelsen inom sig sekreterare och kassör. Samtliga ordinarie ledamöter väljs på två år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år. Ordförandens och vice ordförandens mandattider ska saxas, så att de inte avgår samma år. Ersättarna väljs på ett år i taget.
Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter plus en ersättare är närvarande. Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst. Ersättarna bör närvara vid styrelsemötena.

§9. Firmatecknare
Sollentuna Trädgårdsgilles firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§10. Räkenskaper
Styrelsens räkenskapsår omfattar 1 januari-31 december. Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

§11. Revisorer
Revisorerna ska vara två ordinarie och en ersättare, vilka alla väljs på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.

§12. Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav åtminstone det första är ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras kvalificerad majoritet (67 %). Om förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt på kallelsen till årsmötet/medlemsmötet.

§13. Upplösning
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten, varav det första är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras att minst 75 % av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas för syfte som överensstämmer med föreningens målsättning
i § 2.

 

 

Frågor om föreningen: info@sollentunatradgard.se                        webb@sollentunatradgard.se