Dagordning Årsmötet 2021


1. Val av ordförande och sekreterare på mötet.
Förslag till beslut: Rita Almgren och Victoria Marklund väljs.


2. Val av justerare.
Förslag till beslut: Norma Löjdmark och Elisabeth Bernhartdz väljs.


3. Årsmötets utlysande.
Förslag till beslut: Årsmötet är utlyst enligt stadgarna (med avvikelsen att det senarelagts till mars, stadgarna säger februari)


4. Röstlängden.
Förslag till beslut: Röstlängden utgörs av de som har svarat på detta utskick.


5. Verksamhetsberättelse 2020 (bilaga 2)
Förslag till beslut: Verksamhetsberättelsen 2020 enligt bilaga 2 godkännes.


6. Revisionsberättelse (bilaga 3)


7. Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 4a och bilaga 4b

Kommentarer till 4 a och 4b
Förslag till beslut: Fastställande av resultat- och balansräkning enligt bilaga 4b


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag till beslut: Styrelsen ges ansvarsfrihet för 2020


9. Inkomna motioner – inga


10. Fastställande av budget 2021 (bilaga 5a) och fastställande av årsavgift 2022 (bilaga 5b)

Kommentarer till 5a
Förslag till beslut: Budget 2021 enligt bilaga 5a fastställdes.
Årsavgiften 2022 fastställs till 375 kronor. Familjemedlemmar betalar 20 kronor, samma som 2021. Godkännes.


11 -13 Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare, valberedning samt val av revisorer och ersättare (bilaga 6)
Förslag till beslut: Valberedningens förslag enligt bilaga 6 godkännes.


12. Årsmötet avslutas


Så här går det till

Efter att ha läst handlingarna och gått igenom dagordningen kan du svara förslagsvis så här:

 

Alt 1. Jag (namn och medlemsnummer) godkänner alla förslag till beslut på årsmöte 2021. 

 

Alt 2. Jag (namn och medlemsnummer) godkänner alla förslag till beslut på årsmöte 2021 UTOM förslagen på punkterna xxx. 

 

Svaret mailar du till Sollentuna Trädgårdsgille, aktivitet@sollentunatradgard.se  Svaren ska vara inne senast 4 mars kl.16 2021. 

 

Observera att ordinarie medlemmar och familjemedlemmar har rätt att svara var för sig. Svaren utgör röstlängden. 

 

Hoppas att så många som möjligt vill delta i årsmötet på detta sätt. Tveka inte att höra av om något känns oklart. 

 

Stort tack för ditt deltagande!   

 

Bästa hälsningar

Styrelsen för Sollentuna Trädgårdsgille/Rita Almgren, 070 433 71 51


Bilagor